واحد كيك شویی

اين واحد در پائيز سال 1393 در زيربناي 120 مترمربع با اهداف ذيل راه اندازي گرديد.
-1 توليد محصول كيك سفيد )هيدراته( براي استفاده مجدد در مسير اصلي خط توليد و جذب فلز .
zn -2 جلوگيري از هدر رفت مقادير zn موجود دركيك هاي خروجي بخش ليچ خط اصلي.
اين مجموعه داراي 5 فيلتر پرس كه تعداد 4 فيلترپرس براي فيلتراسيون ليچ و يك فيلتر براي فيلتراسيون كيك سفيد و توليد محصول مي باشد. اين واحد بامصرف تقريبي روزانه 100 تن كيك ليچ و توليد تقريبي روزانه 30 تن كيك سفيد به فعاليت خود ادامه مي دهد.