آزمايشگاه و كنترل کيفي

 اين واحد با ارائه دقيق آناليزهاي شيميايي و كنترل مراحل توليد و اجراي دقيق كاليبراسيون كليه دستگاه ها و لوازم ، توانايي اندازه گيري عناصر برحسب نياز را دارا مي باشد. آزمايشگاه مجهز به دستگاه جذب اتمي varian 240 و ترازوهاي ديجيتالي اتوكاليبره با دقت 0.01 و 0.0001 گرم و PH متر و... است.