اتاق ترانس

شامل دو دستگاه ترانس و ركتي فاير مستقل براي دو خط الكتروليز مي باشد.