فني و تعميرات

1-تعميرگاه : اين واحد به دليل داشتن ارتباط مستقيم با تمامي بخشهاي ديگر توليد ازاهميت خاص برخوردارمي باشد . وظيفه تعمير و نگهداری فنی مجموعه بر عهده اين واحد می باشد.
2 - واحد برق : پست پاساژ كه شامل سكسيونرها و ديژنكتور 20 كيلو وات مي باشد.