سالن ریخته گری

عمليات ذوب ورق هاي توليدي شركت توسط يك دستگاه كوره دوار به ظرفيت 18 تن انجام مي شود كه مجهز به سيستم کنترل دود خروجی ريخته گري )بگ فيلتر( و مطابق با استاندارد هاي زيست محيطي است.