سالن الكتروليز

سالن الكتروليز ازدو خط مستقل ، هريك شامل 36 سلول و ترانس و ركتي فاير مستقل تشكيل شده است كه درمجموع ظرفيت توليد 20 تن ورق روي درروز را دارا مي باشد .