واحد تصفيه

محلول فيلتريت جهت حذف ناخالصي كبالت وارد دو مخزن عملياتي مي شود و با افزودن پرمنگنات وتثبيت PH توسط آب آهك حذف كبالت صورت مي گيرد . جهت فيلتراسيون اين مرحله از دو دستگاه فيلتر پرس استفاده مي شود . درمرحله بعدي جهت حذف نيكل وكادميم محلول وارد دو مخزن مجزا شده وبا افزودن پودر روي عمليات حذف نيكل وكاديم صورت مي گيرد و جهت فيلتراسيون از دو دستگاه فيلتر پرس استفاده مي شود . محلول نهايي (ميكاپ) وارد 3 مخزن به حجم 160 مترمكعب مي شود كه آماده شارژ به الكتروليز مي باشد .