سالن محلول سازی

واحد ليچينگ ، واحد فيلتراسيون و واحد تصفيه. سيستم ليچ به صورت پيوسته مي باشد. دومخزن مستقل پالپ، سه مخزن ليچ اسيدي، وسه مخزن ليچ خنثي وجود دارند. فيلتراسيون ليچ توسط چهار دستگاه فيلتر پرس و 2 دستگاه پمپ سانتريفيوژ صورت مي گيرد. محلول فيلتريت به سه مخزن انتقال مي يابد كه درمخزن سوم توسط كويل بخار دمادهي شده ، محلول جهت انجام مرحله تصفيه گرم آماده سازي مي شود . تصفيه گرم (كبالت) تصفيه سرد (نيكل وكادميم)