انبار کنسانتره

اختلاط و شارژ خاك از سالن محلول سازی توسط يك دستگاه لودر، به داخل کشتی محلول سازی انجام می گردد.