هیات مدیره

صمد میرزائی

رئیس هیئت مدیره

حمید میرزائی

نائب رئیس هیئت مدیره